• Inga produkter i varukorgen.
GO UP
Image Alt

Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkoren här beskriver avtalsförhållandet mellan U. Group ApS (kallad U. i det här dokumentet och på andra ställen) och dig som kund. Avtalet ingås och genomförs i enlighet med Danmarks lagstiftning.

Erbjudanden och acceptans av erbjudanden

Det egentliga avtalet mellan kunden och U. ingås när minst en handpenning för de resetjänster som U. tillhandahåller har betalats. Avtalet är då bindande för båda parter. Försäljningen av de reseprodukter och resetjänster som tillhandahålls av U. utgör erbjudandet och betalningen är kundens godkännande av erbjudandet. Alla erbjudanden från U. är endast giltiga fram till det datum som anges i erbjudandet. U. är inte bunden av erbjudandet om det inte accepteras före den angivna tidsfristen.

Resedokument och uppgifter

När erbjudandet har accepterats skickar U. alla relevanta resehandlingar till kunden. Kunden är sedan skyldig att granska det skickade materialet vid mottagandet, och om informationen inte stämmer överens med den tidigare överenskomna informationen, svara omedelbart till U. Om eventuella avvikelser beror på en förändring av kundens omständigheter, kommer de kostnader som är förknippade med detta att bäras av kunden. Om ändringar inte är möjliga kan kunden inte hålla U. ansvarig.

Kuponger med öppna datum

En voucher är en resehandling som ger kunden rätt till en reseprodukt eller tjänst. Varje kupong har en tidsfrist inom vilken kunden måste använda kupongen för att byta ut den mot resetjänsten. Det är kundens eget ansvar att se till att de bekräftar sin resa före det datum då de löper ut. Kuponger med öppet datum kan inte lösas in när utgångsdatumet har uppnåtts.

Kuponger med fasta datum

Det är kundens ensamma ansvar att lösa in kupongen för de angivna resetjänsterna på det datum som anges på kupongen. Om kunden vill ändra datumet eller återbetala hela beloppet har varje kupong en tidsfrist fram till vilken kunden har möjlighet att ändra detta. Olika avgifter och återbetalningsnivåer kan tillämpas på dessa ändringar av kupongerna. U. ansvarar inte för eventuella fel eller avgifter som kan vara tillämpliga.

Ändringar

Tyvärr har olika resetjänster och olika prisbasbelopp (det pris som kunden betalar) olika regler. Flygbiljetter och vissa andra resetjänster får inte ändras efter det att avtalet har ingåtts. Om kunden är osäker på villkoren för specifika delar av de reseprodukter som köpts som en del av ett paket, kontakta U. innan avtalet ingås.

Avgifter och kostnader på resmåle

I vissa fall kommer lokala avgifter, entréavgifter, avgifter för nationalparker eller lokala skatter att tas ut på resmålen. U. kan inte inkludera i dessa i priserna, eftersom de vanligtvis måste ges direkt till den lokala parten.

Deposition och betalning av balansbelopp

Möjligheten att betala en deposition på 20 % finns på vissa reseprodukter. Saldot måste betalas senast 60 dagar före resedatumet för den första produkten inom ett paket av kundens produkter. Om kunden inte betalar saldot senast inom 60-dagarsfristen har U. inte längre några skyldigheter att leverera de reseprodukter som ingår i det köppaketet och alla avtal mellan kunden och U. kan anses vara ogiltiga.

Eventuella förseningar eller avgifter som kan tas ut av kunden om denne inte betalar utestående belopp inom tidsfristen är enbart kundens ansvar.

Uppsägning och ångerrätt

Vid köp av paketresor (resor som omfattar flygbiljetter och resor på marken) gäller ingen ångerrätt i enlighet med den danska lagen om konsumentavtal, paragraf 18, underavsnitt. 2, nr 12. Vid avbeställning av vissa reseprodukter och resetjänster utom flygbiljetter och försäkringar kan kunden ha rätt till återbetalning av en del av det betalda beloppet. Nivåerna på de återbetalningar som finns tillgängliga för varje produkt beskrivs för kunden i det erbjudande som tillhandahålls av U.

Flygbiljetter, administrativa avgifter, kreditkortsavgifter och de flesta försäkringar är vanligtvis inte återbetalningsbara efter avtalets ingående, oavsett tidpunkt. För vissa typer av resor och tjänster kan avbokningsreglerna variera. Det tillkommer alltid en administrationsavgift på 3 % av den totala kostnaden för de reseprodukter som köps i ett paket om kunden avbokar. Det rekommenderas att kunden köper en avbeställningsförsäkring som täcker de kostnader som kan uppstå vid avbokning till följd av akut sjukdom.

Ändringar som gjorts av U.

Om U. tvingas avbryta eller ändra en reseprodukt antingen före avresa eller under resans gång kommer kunden att informeras om detta så snart som möjligt. Om det sker ändringar av väsentlig karaktär eller om produkten helt ställs in utan att det beror på kundens omständigheter, har kunden rättigheter enligt följande:

 • Erhålla återbetalning eller kredit på de delar av produkten eller tjänsten som ännu inte har rest.
 • Använda eventuella utestående saldon till andra produkter från U. travel. Kunden betalar mellanskillnaden för en produkt av högre värde och återbetalning sker om en produkt av lägre värde väljs.

Om det krävs ett minsta antal deltagare för att en reseprodukt ska fungera och detta minsta antal inte uppnås är det ett giltigt skäl för att helt avboka eller ändra en resplan för en U. reseprodukt. Det rekommenderas starkt att kunden köper en avbeställnings- och reseförsäkring som täcker de kostnader som kan uppstå i händelse av dessa avbokningar. Det är kundens eget ansvar att teckna relevant reseförsäkring och eventuell avbeställningsförsäkring.

En ändring av resplan eller rutt, ändringar av inkluderade aktiviteter, ändringar av boende, ändringar av gruppstorlek eller åldersgruppsammansättning i en grupp utgör inte väsentliga ändringar eller ändringar av betydande karaktär som innebär att någon form av återbetalning eller kompensation ska betalas av U.

Pass, visum och vaccinationer

Det är kundens ansvar att ha rätt pass, visum och vaccinationsintyg för sina resmål.

Prishöjningar

U. kan ändra priset på alla U.-produkter upp till 20 dagar före det datum som anges på resevouchern, i enlighet med den danska lagen om paketresor. I lagen anges när en sådan prishöjning är giltig. Sådana omständigheter är vanligtvis förändringar i bränslepriser, flygskatter och växelkurser.

Kundens ansvar – sammanfattat:

Kundens ansvar före resan är bland annat följande:

 • Att granska alla tillhandahållna resehandlingar för att upptäcka fel och eventuella brister (Inklusive till exempel att namn och annan information stämmer överens);
 • Att tillhandahålla kontaktuppgifter så att U. kan komma i kontakt med kunden före och under resan;
 • Informera om särskilda fysiska vårdbehov, t.ex. rörelsehinder, allergier, viktiga medicinska förhållanden och andra förhållanden som kunden anser vara relevanta.
 • Informera U. om eventuella fysiska och psykiska störningar som kan påverka kunden under resans gång eller aktiviteter på resan som ingår.

Var medveten om att även om U. tar all omsorg kan U. inte hållas ansvarig för situationer där lokala partner på offshore-destinationer inte kan tillgodose vissa kostkrav eller andra fysiska eller psykiska funktionshinder.

Aktiviteter i programmet

I allmänhet kan de lokala guiderna för alla aktiviteter som planeras av U. och som ingår i programmet neka kunden deltagande i en aktivitet utan att ange skäl, om den lokala guiden anser att aktiviteten är osäker för kunden. Kunden kan inte kräva ersättning för vägran av aktiviteter.

Flygbiljetter

Flygbiljetter måste användas i rätt ordning. Om kunden inte använder flygbiljetterna i rätt ordning kommer flygbolaget att annullera de återstående flyglinjerna. Kunden kan därför inte bara använda enskilda flygsträckor i ett flyg. Kunden kan till exempel inte bara använda returbiljetten.

Ordningsregler

Kunden måste följa de ordningsregler som gäller för alla lokala underleverantörer av U:s reseprodukter och resetjänster, t.ex. men inte begränsat till hotell, vandrarhem, flygplatser, aktivitetsleverantörer, guider och transportföretag.

Kunden måste uppträda på ett sådant sätt att de inte skämmer ut sina medresenärer. I allvarliga eller upprepade fall kan ett olämpligt beteende leda till att U:s kund och dennes medresenärer utesluts från fortsatt deltagande i resan. I sådana fall ansvarar kunden själv för sin hemresa och de kostnader som följer av detta. I händelse av uteslutning har kunden inte rätt till någon återbetalning av köpta produkter och tjänster.

U. och U:s lokala underleverantörer är inte ansvariga för utövandet av offentlig makt, inklusive men inte begränsat till polisens ingripande/åtgärder mot kunderna i samband med resenärens olämpliga beteende. I sådana situationer ansvarar kunden för de kostnader som resenären kan ådra sig, liksom kunden inte kan göra anspråk på U. eller den lokala underleverantören och inte heller har rätt till någon form av återbetalning av paketpriset.

Om kunden inte uppfyller kraven på pass, visum, hälsoformaliteter, angivande av rätt namn på resehandlingarna, reglerna om punktlig närvaro och ordningsreglerna, kan kunden inte göra anspråk på vare sig U. förmedlaren eller den lokala underleverantören för paketresan för de följder, brister, olägenheter eller förluster som följer av att kunden inte uppfyller sina allmänna skyldigheter.

Kund- och integritetspolicy

Användningen av kundernas uppgifter fastställs i U:s integritetspolicy som finns på webbplatsen (https://thiswillbeu.com). U. säljer inte vidare personuppgifter, men vidarebefordrar våra kunders personuppgifter till lokala underleverantörer i syfte att leverera U:s reseprodukter och tjänster. Vänligen beakta U:s integritetspolicy noggrant.

  Hjälp Mig Att Resa

  Finns det någon tid och dag som du föredrar att bli uppringd?

  x